28.9.11

Dijous 29 de setembre de 2011: Ple Ordinari de l'Ajuntament


Dia:dijous dia 29 de setembre
Hora: a  les 21 hores,
 a la sala de plens de L'Ajuntament


ORDRE DEL


1.- Aprovació de  l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de juliol de 2011

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost número 8 del pressupost municipal de 2011

3.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012 i següents

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la cessió del 0,7 % dels ingressos provinents de la venda dels tiquets de tast i beguda de la Mostra Gastronòmica del 2011

5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de l’ordenança de convivència ciutadana de l’Ajuntament de Cabrils

6.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils a data 1 de gener de 2011

8.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats competència del Ple

9.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat amb activitat privada

10.- Dictamen que proposa donar suport al model educatiu català presentat pel Grup Municipal de Convergència i Unió.

11.- Dictamen sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística presentat pel Grup Municipal d’ERC – Consens per Cabrils – AM.

12.- Dictamen sobre la política educativa amb relació a la retallada pressupostària presentat pel Grup Municipal Socialista i altres grups polítics municipals.

13.- Mocions

14.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

15.- Precs i preguntes