26.3.12

Videobloc : Les escoles de Cabrils


Preinscripció Escolar 2012-  2013  Cabrils:  CEIP L'OliveraCEIP Mas Maria

Preinscripció Escolar 2012-  2013 

Dates de preinscripció i matriculació:
Preinscripció:
 • Gestió de l’oferta: del 28 de febrer al 2 de març.
 • Difusió de l’oferta: 14 de març.
 • Presentació de les sol·licituds: del 19 de març al 30 de març (ambdós inclosos).
 • La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins les 24 h. del dia 29 de març.
 • Barem: 10 d’abril al 13 d’abril.
 • Publicació de llistes amb el barem: 17 d’abril.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 18 d’abril.               .
 • Període de reclamacions (per escrit a la direcció del Centre): del 18 al 20 d’abril.
 • Resolució de reclamacions: 23 d’abril.
 • Publicació de les llistes amb el nou barem, una vegada resoltes les reclamacions: 25 d’abril.
 • Publicació de l’oferta definitiva: 11 de maig.
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès: 18 de maig.
Matriculació:
 • Del 4 al 8 de juny, ambdós inclosos.
Documentació que cal presentar:
 • Imprès oficial gratuït de sol·licitud. Es presentarà en el centre demanat en 1ª opció. La presentació de més d’una sol·licitud de preinscripció comporta la pèrdua dels drets de prioritat. El centre lliurarà còpia datada i segellada.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació, on hi figurin els pares i el/la nen/a.
 • Original i fotocòpia del DNI , passaport o altres documents d’identitat del pare i de la  mare o  del tutor i de la tutora.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’infant.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que viu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball mitjançant una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa si és aquest el que s’al·lega a efectes de proximitat. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. Beneficiari/a de prestació econòmica de renda mínima d’inserció.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament de Benestar i Família, si s’al·lega alguna discapacitat de l’alumne, germà/ana, pare, mare, o tutor/a.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona d’una manera determinant el seu estat de salut.
 • 3 fotografies de mida carnet.
Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades
Barems d’admissió:
Criteris:
 • Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre: 30 punts.
 • Quan a instàncies dels pares o els tutors de l’alumne/a, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Existència de germans matriculats al centre en el moment que es presenta la preinscripció:  40 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare, mare el tutor o la tutora, siguin  beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora  : 10 punts.
 • Quan l’alumne/a, el pare, la mare o els germans acreditin discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts
 • Per formar part d’ una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic,  inclosos els celíacs: 10 punts.
 • Si el pare, la mare, el tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Ensenyament

+ informació: http://www.gencat.cat/preinscripcio/