29.6.11

AJUNTAMENT DE CABRILS: PLE EXTRAORDINARI


dia: dimecres 29 de juny de 2011
h: 9h
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Cabrils


ORDRE DEL DIA


1.Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2. Donar compte de la constitució dels Grups polítics municipals.
3. Nombre i composició de Comissions Informatives.
4. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.
5. Règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors.
6. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia sobre la constitució de la Junta de Govern Local,        nomenament dels tinents d'alcalde i de les delegacions de competències de regidors