22.7.10

El POUM: Participació Ciutadana

Avui dijous 22 de juliol de 2.010

Sessió informativa del POUM i Taller Participatiu
Lloc: Sala de La Concòrdia
Hora: a les 20h
El POUM (Pla d'Ordenació Urbana Municipal) és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i li correspon:Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.

Definir un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.

Definir l'estructura general per a l'ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

 L'avanç del POUM ha estat aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 21/06/2010
Ajuntament/