11.7.07

Algunes consideracions per a un possible Pla de Cultura a Cabrils


1- DE QUE PARLEM?
Abans de res,per a expressar l’abast i el sentit que caldria donar aqualsevol iniciativa en aquest àmbit, repassem les accepcions més corrents del mot
CULTURA:

a) Al diccionari surt la definició més general i totalitzadora:"Conjunt de modes de vida i costums, coneixements i graus de desenvolupament artístic, científic i industrial d’una època o grup social". A partir d’ella, apareixen termes/conceptes com el de "cultura material", per a designar el conjunt d’estris, atuells i enginys que una comunitat genera en el procés d´adaptació progressiva a un medi.

b) En sentit mes restringit, però, és concebible una "cultura" que tingués a veure amb EDUCACIÓ i FORMACIÓ, coneixements, instrumentals,transmissió de valors i forja d’hàbits. Relació estreta, doncs amb URBANITAT,CIVISME i "art de la convivència".

c) També podríem relacionar el procés i l’esforç de "fer-se una cultura" com un camí de DESENVOLUPAMENT PERSONAL, a través de la CREACIÓ i el CONSUM RESPONSABLE.

d) Podem pensar, d’altra banda, en la cultura com a LLEURE(entreteniment,esbarjo..),a través de certes experiències que comporten participar i/o gaudir com a espectador de creacions artístiques,literàries o cientifico-tecnològiques.

e) Finalment,podríem entendre la cultura en un sentit antropològicoriginal,com a repertori de respostes específiques a un medi i a unahistoria per part d’una precisa comunitat:una cultura forjadorad´IDENTITAT.

2- ALGUNS EIXOS INEXCUSABLES DE QUALSEVOL INICIATIVA
Són ,avui per avui i sense dubtes:

-la integració i cohesió socials i la solidaritat.
-la reelaboració dels conceptes d´identitat (entesa com a quelcom permanentment en mutació) i arrelament al municipi, treballant a l’empara del nou paradigma del "heritage interpretatión", per a resoldre ensems preservació d’identitat i patrimoni, i desenvolupament territorial i econòmic.
-la sostenibilitat exemplar, sense fissures ni dilacions.
-l’aprofitament i la creació de sinergies amb totes i cada una de les entitats del ampli però fragmentat teixit associatiu de Cabrils,engrescant-les a superar aquest estadi improductiu decofois i entotsolats "regnes de taifes".
-la implementació de vies per a derivar,a través de becaris iconvenis, força d’investigació i de resolució dels establiments escolars i universitaris del terme i la comarca,així com de les entitats, privades o de l’administració, punteres en determinats camps de la ciència aplicada o els serveis.(Ens cal un canvi d’escala territorial i cooperatiu de municipi a comarca, en la concepció i difusió dels projectes.) Treballant totes colze a colze en la resolució de les problemàtiques més roents de Cabrils.
-I última, i principal però:la implantació d’una gestió sectorial democràtica i participada (Consell de Cultura), fa tant temps promesa però que ningú, arribat a dalt, té pit per a endegar.

3-I ALGUNES LÍNIEES CONCRETES D´ACCIÓ
- Genèricament, fomentar mes la CREACIÓ que el CONSUM de la cultura. Avui tothom pot anar en una revolada als grans esdeveniments de la metròpoli.
-Establir un marc normalitzat i quasi autogestionat on els creadors de la vila puguin manifestar-se i compartir el seu treball regularment amb la resta de la comunitat,potenciant així un incipient mercat intern.
-Fomentar practiques d’iniciació a les arts, a cost quasi zero i de gran tradició i poder de despertar vocacions (videoforums,clubs delectura,lectures dramàtiques,etc.)
-Donar,en el camp de les arts plàstiques programades des de la regidora corresponent,prioritat la les noves arts contemporànies:el disseny industrial,el disseny gràfic o de comunicació,l´art digital,etc. I mostrant les seves aportacions a les problemàtiques específiques del grups més vulnerables del cos social avui (gent gran,disminuïtspsíquics,immigrats..) i a les perentories exigències mediambientals, en lloc de les tronades i sempiternes exposicions de "marines" i "bodegons".
-En un ampli territori que inclouria aquelles disciplines, elpaisatgisme,l´arquitectura i l´urbanisme (tan crucials,tant a la base..!) ialgunes derives del art contemporani,com el "land art" o l’"artpúblic",convocar certàmens i concursos, ben dotats i organitzats,que ens convertissin en un referent en el país i mitiguessin progressivament els estralls especulatius que hem sofert per anys.
-Establir un regim de subvencions PER OBJECTIUS,per tal d’espavilar aentitats amb centenars de socis que,parapetats en la seva condició de"senyals d´identitat" de Cabrils, fa tems que dormen a la palla.
-I, tancant aquest assaig de "carta dels Reis", com a veritable "pal de paller" de tota aquesta fantasiejada ofensiva cultural,potenciar aquest Museu-Arxiu de Cabrils pelerí, que , articulat sàvia (i imprescindiblement!) amb aquest quasi escandandalosament reclamat Centre d´Atractivitat d´el tanplorat i postergat Pla Estratègic,ens "poses al mapa" definitivament,amb una oferta ,única, pertinent i irresistiblement seductora.

Modest Masides, arquitecte i professor de la UPC