1.10.09

Avui toca ple


Avui, dijous a les 21h a la sala de plens de l’Ajuntament, es celebrarà una sessió plenària ordinària amb el següent

Ordre del dia

1- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de juliol de 2009.

2- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 617/2009, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el document complementari al Text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla general d’ordenació urbana de Cabrils.

3- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2010.


4- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla d’autoprotecció per a emergències per incendi forestal a la Urbanització La Llobera (PAU).


5- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial de protecció del paisatge d’una parcel•la ubicada al carrer Maduixes, núm. 5, del paratge anomenat Can Cabot.

6- Dictamen que proposa l’aprovació del document complementari del Text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla general d’ordenació urbana de Cabrils.

7- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional del contracte del servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils.


8- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2010.

9- Dictamen que proposa donar suport a la realització d’una consulta popular sobre la independència nacional de Catalunya.

10- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’expedient de canvi de forma de gestió, de l’expedient de contractació i de convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació mitjançant concurs obert del servei de manteniment de l’enllumenat públic del municipi de Cabrils.

11- Dictamen que proposa l’adjudicació provisional del contracte de servei de neteja viària i recollida de voluminosos del municipi de Cabrils.

12- Mocions

13- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

14- Precs i preguntes