1.12.11

El risc a la pobresa a Catalunya

Donat l'interès que presenta l' estudi de Idescat, el reproduïm 
 El col·lectiu més vulnerable és el de persones menors de 16 anys
L’any 2010 el risc a la pobresa afecta el 19,9% de la població de Catalunya, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per al conjunt d’Espanya la taxa de pobresa es va situar en el 20,7% segons l’INE i, les darreres estimacions de l’Eurostat situen la taxa de pobresa a la UE27 en el 16,4%.

A Catalunya, el risc a la pobresa té més incidència entre les dones (21,3%) que entre els homes (18,5%). Pel que fa a la distribució per edats, el col·lectiu més vulnerable és el de persones menors de 16 anys, amb una taxa de risc a la pobresa del 23,7%, pràcticament la mateixa que l’any 2009 (23,4%). La població major de 65 anys ha reduït el seu risc a la pobresa en 3,7 punts i se situa en el 21,4%, mentre que la de 16 a 64 anys l’ha incrementat 3 punts i se situa en el 18,6%.

L’anàlisi de la composició de les llars mostra que hi ha tres tipus de llars que superen la mitjana catalana de risc a la pobresa. Les més vulnerables són les monoparentals amb una taxa del 46,6%, seguides de les llars unipersonals (28,1%) i les formades per dos adults amb fills dependents (21,3%).