27.9.07

Ordre del dia del Ple d'avui

ORDRE DEL DIA PLE DE DIJOUS 27 DE SETEMBRE 2007Avui a les 21h a la Sala de Plens de l'Ajuntament es celebrarà el primer Ple Ordinari de legislatura amb el següent ordre del dia:

Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions de dates 16 de juny i 19 de juliol de 2007.

Donar compte de l’adscripció contreta dels membres de la Corporació a la Comissió Informativa i a la Comissió Especial de Comptes.

Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Cabrils i l’empresa SOREA, SA, per a l’execució de l’obra del projecte d’instal·lació de canonades principals de distribució de la xarxa d’aigua potable als sectors de Sant Crist i Montcabrer.

Aprovar la proposta de designació de dues festes locals de Cabrils per a l’any 2008.

Ratificar el decret d’alcaldia núm. 641, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrils i la institució humanitària de la Creu Roja.

Ratificar el decret d’alcaldia núm. 647, sobre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrils i l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Cabrera de Mar, Cabrils i Vilassar de Mar.

Ratificar el decret d’alcaldia núm. 1063, sobre l’aprovació dels expedients de propostes de fallits presentats per l’Organisme de Gestió de la Diputació de Barcelona.

Aprovació, si escau, de la modificació del nomenclàtor i numeració dels carrers del municipi de Cabrils.

Concessió de drets sobre nínxols del Cementiri Municipal.

Elecció del Jutge/Jutgessa de pau substitut/a de Cabrils.

Moció per la creació del Consell Consultiu de la Gent Gran de Cabrils i el seu reglament de funcionament, presentada pel grup municipal ERC – Consens per Cabrils.

Moció sobre la reforma dels carrers: Emília Carles, Domènec Carles, Mestres J. Jambert i M. Rossell i plaça de l’Esglèsia, presentada pels grups municipals PSC, GPC, ICV i ERC – Consens per Cabrils.

Moció sobre la regulació dels horaris comercials, presentada pels grups municipals PSC, GPC, ICV i ERC – Consens per Cabrils.

Moció sobre la protecció contra la contaminació acústica, presentada pels grups municipals PSC, GPC, ICV i ERC – Consens per Cabrils.

Resolucions d’alcaldia.

Precs i preguntes.