30.8.07

L’OBSERVATORI DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL. 2n semestre de 2006

De la lectura d’aquest informe, editat pel Consell Comarcal del Maresme, es desprèn que el PIB de Catalunya (valor de tot el que s’ha produït) ha crescut un 3.6% respecte l’any 2005 i que aquest creixement és el millor dels darrers 6 anys. Això s’explica per la fortalesa que encara evidencia el consum privat, tot i que es veu ja un cert alentiment en el seu creixement, la despesa en consum de les administracions públiques i la inversió de les empreses que ha augmentat un 7% respecte a l’any 2005. Però per sobre de tot es registra una millora substancial en l’evolució del comerç exterior: les exportacions han augmentat un 7.6% respecte l’any anterior.

Malauradament les dades comarcals referents a l’any 2006 de moment no estan disponibles i, per tant, encara no podem fer la comparació. Pel que fa a l’any 2005 el creixement del PIB a la comarca del Maresme va ser idèntic al de Catalunya: un 3.3%. Aquest increment, a nivell comarcal, respon a la dinàmica de creixement del sector de la construcció i del sector serveis, mentre que l’activitat industrial i la del sector agrari van continuar experimentant una certa caiguda. El decreixement de l’activitat productiva industrial té l’explicació en el mal endèmic de la industria tèxtil i, per altra banda, la sequera és l’origen de la davallada agrícola.

És clar que la trajectòria ascendent de l’activitat econòmica catalana és un reflex de recuperació econòmica i de la millora de les expectatives. La mostra estudiada per l’Observatori ens indica que el 63% de les empreses que la formen estan travessant una fase de creixement (9 punts per sobre dels valors mostrats a finals de 2005). Un 32% consideren que el seu negoci està estancat (9 punts percentuals per dessota la xifra de 2005). La resta, un 5%, són empreses que consideren que travessen un període de crisi (dos anys seguits amb mals resultats), xifra inferior als valors declarats l’any 2005.

La consolidació d’aquesta conjuntura econòmica favorable explica que el 84% de les empreses de la mostra manifesti una clara voluntat d’ampliar el negoci malgrat sigui fora de la comarca si no troben sòl a bon preu, fet no estrany ja que han de cercar nous mercats i la seva projecció, molt sovint, va més enllà de l’àmbit comarcal.

La creativitat, la visió de futur, la imaginació, l’aposta decidida, madurada i conscient que coneixent la realitat actual i tenint present que la millora de les expectatives ha d’influir positivament en la percepció de les empreses sobre l’evolució particular dels municipis i la comarca, han de ser eines clau per projectar, ja des d’ara, el desenvolupament del nostre poble.
Sens dubte tot un repte: ben segur que difícil, però certament possible.

Miquel Ponsa. Economista i veí de Cabrils