26.8.09

El Parlament aprova la Llei de mediació en l’àmbit del dret privat

A causa de la seva importància per a la resolució de conflictes. i amb l'objectiu principal de: descongestionar els Jutjats reproduïm el text introductori i els objectius de la nova llei aprovada pel Parlament referent a la Llei de mediació en l’àmbit del dret privat:
Veure nota web
Ajuntament de CabrilsLa nova Llei, que amplia els supòsits de mediació familiar, introdueix la mediació civil per gestionar els conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d’altres de caràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions en el futur. Neix amb la voluntat d'evitar la judicialització de determinats conflictes entre privats i descongestionar els òrgans judicials de Catalunya.
El text aprovat avui amplia els continguts de la Llei 1/2001, de mediació familiar de Catalunya, (sintesi llei anterior) introdueix noves matèries susceptibles de sotmetre’s a la mediació familiar i inclou especialment la mediació com a instrument per resoldre els conflictes derivats de la convivència ciutadana i social.
La Llei esmenta, de manera específica, l’aplicació de la mediació a les comunitats de propietaris, als conflictes sorgits dins l’àmbit de les associacions i fundacions i als conflictes de relació que sorgeixen en el si de l'empresa familiar.

La mediació es caracteritza perquè una tercera persona imparcial, professionalment formada en tècniques de negociació, comunicació i anàlisi de conflictes, intervé (a petició de qualsevol ciutadà en el conflicte, o a instàncies del jutge), per facilitar la gestió constructiva de les discrepàncies i arribar a un eventual acord. La mediació està especialment indicada quan les parts en conflicte han de continuar mantenint relacions en el futur.

La nova Llei introdueix la mediació, per primera vegada, en els conflictes de dret privat més enllà de l’àmbit familiar, caracteritzats per la ruptura de la relació personal entre les parts enfrontades i, especialment, quan les parts hagin de continuar mantenint qualsevol tipus de convivència en el futur, com per exemple:

Els conflictes relacionals sorgits dins l’àmbit de les associacions i fundacions.
- Els conflictes entre veïns d’una mateixa comunitat de propietaris o veïns d’una urbanització.
- Les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana o social, per evitar litigis davant dels jutjats.
- Els conflictes derivats d’una diferent interpretació de la realitat deguda a la coexistència de les diverses cultures presents a Catalunya.


Descàrrega dels jutjats:

Aquesta nova Llei suposa un pas endavant per a la implantació de la mediació com a sistema de resolució de conflictes. Per una part, comportarà una descàrrega significativa del volum de processos judicials. D'altra banda, dotarà la societat d'una eina legal útil, ràpida i eficaç, que ja s’està implantant a Catalunya en la justícia juvenil i que s'està desenvolupant en altres àmbits del dret.