29.1.08

Aquest dijous, un altre Ple de tràmit

Aquest dijous, a les 21h, a la sala de plens de l’ajuntament, es celebrarà la sessió ordinària del mes de gener amb el següent ordre del dia:

I - Part Resolutiva
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 27 de desembre de 2007.
2.- Aprovació provisional de la modificació puntual número 9 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.
3.- Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
4.- Donar compte de la liquidació del pressupost general de la Corporació, de la de l’Organisme Autònom Escola Bressol, de la de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu Municipal de Cabrils i l’estat financer de la Societat Serveis i Promocions Municipals S.A., corresponent a l’exercici econòmic 2006.
5.- Donar compte dels decrets de modificació de delegació d’atribucions en la Junta de Govern Local i la delegació de regidories en els regidors.

II - Part de control
6.- Resolucions de l’alcaldia i actes de la Junta de Govern Local aprovades fins a la data.
7.- Mocions dels grups polítics municipals.8.- Precs i preguntes.