15.1.07

L’OBSERVATORI DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL. 1er semestre de 2006.

L’Observatori de la Competitivitat Empresarial és una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme (CCM) i de l’Escola Universitària del Maresme (EUM) nascuda l’any 2005 amb la voluntat decidida de consolidar-se com l’instrument d’anàlisi econòmica de la comarca. Recentment s’ha publicat el tercer número i penso que és prou important per comentar-ho, encara que sigui breument.
L’Observatori defineix la competitivitat empresarial com “..la capacitat de les empreses d’una economia de mantenir o ampliar la seva quota de mercat en els mercats nacionals i estrangers”.
Aquest procés expansiu de l’activitat empresarial és clarament determinat per les modificacions d’un entorn cada vegada més gran, complex i dinàmic, però també pels canvis en els elements generadors de valor dins les empreses. Com responen les empreses a les noves condicions de productivitat que els planteja el procés de globalització? Encara més, com incideixen aquestes noves condicions sobre els factors i el model competitiu de l’empresa catalana?. I, finalment, hi ha cap relació entre la competitivitat i la dimensió de l’empresa? Són preguntes prou importants que ens hem de fer per poder construir amb garanties el futur del Maresme.
Cal tenir present, a més, que la innovació empresarial és un procés complex que depèn
tant de factors interns a l’empresa com de factors vinculats a l’entorn en què opera. La nostra realitat empresarial es caracteritza pel gran predomini de les empreses de petita dimensió, la qual cosa fa que les innovacions generalment siguin o bé el resultat de l’assimilació de nous coneixements i tecnologies des de l’exterior o bé el fruit de processos interns a l’empresa que donen lloc més a millores incrementals i continuades que no pas a canvis radicals . En conseqüència, en el nostre sistema d’innovació, són molt transcendents tant les característiques de l’entorn com les particularitats dels processos d’innovació interns a l’empresa.
Els factors de competitivitat que s’analitzen per mesurar la competitivitat empresarial de les empreses del Maresme que integren L’Observatori, “...són factors que expliquen la seva eficiència productiva i comercial i condicionen al llarg del temps el seu posicionament als mercats.”
L’estudi conclou presentant l’Indicador Sintètic de Competitivitat del Maresme (ISCM) que pretén resumir en un sol valor el conjunt de totes les dades recollides en les diverses enquestes. Es calcula anualment i els valors que pot adoptar en cada període oscil·len entre el 0 i el 30. El valor mínim determina una competitivitat nul·la. Contràriament, un valor de 30 suposaria una competitivitat molt alta.
Els valors de l’ISCM(2006) de 16.89 –a l’igual que prèviament l’ISCM(2005) de 16.45- continuen movent-se en la zona mitjana i, per tant, les empreses de la comarca hauran de continuar l’esforç de millora per tal de situar-se en la banda alta (superant l’índex de 20).
El nostre municipi pot veure’s beneficiat de l’augment de la competitivitat al Maresme per efecte d’unes externalitats positives, malgrat el nombre reduït d’empreses que ara tenim, per un efecte “reclam” de localització en un entorn que afavoreix la innovació i el creixement.

Miquel Ponsa
Economista i veí de Cabrils.