15.10.08

S'aprova el Pla marc català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012

El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, per al compliment del Protocol de Kyoto. L'objectiu del Pla és contribuir en la part proporcional al compliment del compromís a l'Estat espanyol, però a la vegada està preparat per incorporar els acords que s'estan negociant a Europa per a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per al període 2013-2020.

El desplegament d’aquest Pla es durà a terme a través de dos programes d’actuacions específiques per als períodes 2008-2010 i 2011-2012, que concretaran les accions a desplegar, detallant el departament responsable, el pressupost, el termini d’execució i la previsió de reducció d’emissions.

El Pla català de mitigació ha estat elaborat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, d’acord amb el gairebé un miler de propostes rebudes de la societat catalana durant el procés participatiu de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, i acordat en la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, formada per tots aquells departaments de la Generalitat implicats: Medi Ambient i Habitatge; Economia i Finances; Política Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Alimentació i Acció Rural; Salut; Interior, Relacions Institucionals i Participació; Innovació, Universitats i Empresa; i Educació.

El cost global de la implementació del Pla s’estima en 196,1 milions d’euros a l’any (0,1% del PIB, calculat a respecte al PIB a preus de mercat del 2006), sufragats per l’Administració pública i amb la col·laboració de les empreses i d’altres institucions de la societat civil. A escala global, es pot considerar que el cost per habitant/any és de 27,48 euros. Cal recordar que, segons l’informe Stern, en un horitzó del 2050 els costos de mitigació de les emissions seran aproximadament de l’1% del PIB, però el cost de no actuar pot arribar a ser del 5% del PIB i, en un escenari pitjor, de fins al 20%.