27.7.09

Aquest dimarts hi ha ple

Aquest proper dimarts a la sala de plens de l'Ajuntament (21h) es celebrarà la sessió plenària ordinària del mes de juliol amb el següent:ORDRE DEL DIA:1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de maig de 2009.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació del text refós de la modificació puntual núm. 9 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cabrils.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5 del Pressupost municipal de 2009.

4.-Dictamen que proposa l’aprovació de les modificacions introduïdes a la plantilla del personal.

5.-Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Cabrils.

6.-Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’adjudicació del servei de neteja viària i recollida de voluminosos de Cabrils.

7.-Dictamen que proposa llevar el reparament de legalitat núm. 5/2009 en relació a l’adjudicació del contracte de les obres d’infraestructura de la U.A. 18 Sant Jordi.

8.- Dictamen que proposa el suport al Correllengua 2009.

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

11.-Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde contràries a les notes de reparament.

12.- Precs i preguntes